ΔΕΔΙΣΑ

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. έχει αναπτύξει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα και την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. σήμερα απασχολεί 260 εργαζόμενους (10% επιστημονικό προσωπικό) σε αιχμές παραγωγής και εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα και έχει αναπτύξει έναν μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως:

 • Μηχανική Διαλογή & Χειροδιαλογή Αποβλήτων.
 • Κομποστοποίηση Οργανικού Κλάσματος  ΑΣΑ & Βιοαποβλήτων.
 • Συλλογή & Μεταφορά ΑΣΑ, με ιδιόκτητο στόλο εξοπλισμένο με G.P.S., ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση δρομολογίων.
 • Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων.
 • Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών (πλην γυάλινων) και Έντυπου Χαρτιού στους Δήμους της Π.Ε. Χανίων.
 • Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών Γυαλιού.
 • Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων από μεγάλους παραγωγούς με τοποθέτηση καφέ κάδων.
 • Λειτουργία του ΧΥΤ Χανίων.
 • Εναλλακτική Διαχείριση κάποιων από τα επονομαζόμενα «άλλα προϊόντα» του Ν. 2939/01, όπως:
  • Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή μικρού μεγέθους Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
  • Συλλογή πόρτα – πόρτα μεγάλου μεγέθους ΑΗΗΕ.
 • Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών με ειδικές δράσεις για τη μαθητευόμενη νεολαία (εκατοντάδες ενημερώσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα  και επισκέψεις  σχολείων στο ΕΜΑΚ).
 • Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων σε συνεργασία με τους δήμους της Π.Ε. Χανίων για την δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Πράσινων Σημείων.
 • Αξιοποίηση πλήθους Συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ενώ πρόσφατα εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» για χρηματοδότηση του έργου «ΑΝΑΣΑ» που στόχο έχει την τοποθέτηση ρομποτικών διαχωριστών στο ΕΜΑΚ Χανίων.